DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolarykoszyn.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-03-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.                  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 23-09-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Agata Skalska, email: sp.rykoszyn@piekoszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 306 10 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 1. Wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie  jest usytuowane od strony głównej drogi powiatowej, prowadzą do niego schody, tuz obok znajduje się  podjazd dla niepełnosprawnych. Do szkoły prowadzą trzy wejścia nr 1 nr 2 i nr 3 Wszystkie wejścia są zadaszone. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 4. Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Na terenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.