Nowe przepisy pracy szkoły

PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH OD 25 MARCA

Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, zajęcia do dnia 10 kwietnia 2020r. będą odbywały się tylko i wyłącznie on-line. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele będą mieli możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy, aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu z Państwa również pracuje zdalnie, przez co niejednokrotnie dostęp dziecka do urządzeń elektronicznych w określonym czasie może być utrudniony, nie chcemy wyznaczać dzieciom konkretnych godzin pracy.
Postaramy się podchodzić do uczniów z ogromną wyrozumiałością.
Zapraszam do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami przez pocztę elektroniczną i inne narzędzia podane przez nauczycieli. Proszę również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której pojawiła się nowa zakładka: Materiały do pracy w domu.
Pracujemy dalej na wybranych przez nauczycieli narzędziach z wykorzystaniem różnych materiałów, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (na przykład platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz materiałów wskazanych przez nauczyciela.
Tryb pracy:
1) Nauczyciele przygotowują zadania dla uczniów (np. wykonanie pracy plastycznej, pracy pisemnej, obejrzenie filmu, uzupełnienie kart pracy, wykonanie ćwiczeń, doświadczeń, rozwiązanie zadań, itd.)
2) Nauczyciele wskazują źródła informacji, na podstawie których uczniowie wykonują te zadania z poszczególnych przedmiotów, np. platformy edukacyjne, portale edukacyjne, inne zasoby Internetu, materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, kanał Youtub.pl (nagrania lekcji), podręczniki i zeszyty ćwiczeń, itd. Zamieszczają instrukcje wykonania, przy zadaniach tego wymagających. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.
3) Zadania i materiały wymienione w pkt. 1), 2) nauczyciele przesyłają bezpośrednio do uczniów bądź do rodziców lub i do uczniów i do rodziców. W przypadku uczniów klas I-III nauczyciel ma obowiązek informowania rodziców o zadaniach i dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
4) Uczniowie wykonują przesłane zadania samodzielnie lub z pomocą techniczną rodziców i odsyłają do nauczycieli. Ewentualna pomoc rodziców wskazana jest również przy odsyłaniu prac do nauczyciela.
5) W zależności od specyfiki przedmiotu i rodzaju aktywności ucznia nauczyciele sprawdzają prace i według wcześniejszych ustaleń mogą je ocenić.
6) W miarę możliwości nauczyciel ma prawo zorganizować telekonferencje, grupowe e-lekcje z użyciem dostępnych komunikatorów.
7) W miarę możliwości nauczyciel ma prawo przeprowadzać testy i sprawdziany na zasadach wcześniej podanych i ustalonych z uczniami lub rodzicami, np. przez platformę https://www.testportal.pl/
Narzędzia do kontaktu i przesyłania zadań:
1. służbowa poczta elektroniczna
2. kontakt telefoniczny (sms, mms, rozmowy) i mailowy prywatny (wg decyzji nauczyciela),
3. media społecznościowe,
4. poczta elektroniczna, utworzona przez nauczyciela tylko na potrzeby kontaktu z uczniami i rodzicami,
5. strona szkoły: www.szkolarykoszyn.pl
Proszę pamiętać, że niektóre platformy komunikacyjne dostępne są dla dzieci powyżej 13 roku życia. Utworzenie konta na takim portalu wymaga zgody rodzica.
Jeśli uczeń nie ma możliwości korzystania z komputera, Internetu, to nauczyciele kontaktują się telefonicznie z rodzicami, przesyłają zagadnienia SMS-em i/lub MMS-em
Harmonogram przesyłania, wykonywania, odsyłania i sprawdzania wykonania zadań:
1. Harmonogram zajęć prowadzonych na odległość i on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na zmodyfikowanym planie zajęć, który zamieszczony będzie na stronie szkoły z uwzględnieniem następujących wytycznych:
• Nauczyciele przesyłają uczniom opracowany przez siebie materiał w dniu poprzedzającym zajęcia.
• Uczeń wspólnie z rodzicami ustala czas nauki, uwzględniając dostępność sprzętu i ewentualnej pomocy rodziny.
• W dniu zajęć uczeń wykonuje otrzymane wcześniej zadania.
2. Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line (w tym także zleconych prac domowych) z wykorzystaniem wybranej platformy – do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i – uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostępności narzędzi elektronicznych.
Ocenianie:
Rozporządzenie MEN zakłada także monitorowanie postępów edukacyjnych i realizację podstawy programowej, dlatego konieczne jest sprawdzanie i ocenianie przez nauczyciela zadań przekazanych uczniowi. W zależności od specyfiki przedmiotu i rodzaju aktywności ucznia nauczyciele sprawdzają prace i według wcześniejszych ustaleń mogą ocenić te prace. Nauczyciele informują rodziców i uczniów o ocenianych aktywnościach w czasie nauczania na odległość.
Konsultacje:
Dodatkowo, aby indywidualizować nauczanie, a tym samym umożliwić dziecku kontakt z nauczycielem, gdy pojawiają się trudności z opanowaniem nowego materiału, nauczyciel będzie dostępny dla rodziców i uczniów w wyznaczonych godzinach i będzie można się z nim komunikować przez maile, Skype, Whatsapp, Messenger, telefon, etc. (według wskazań nauczyciela). W te dni robocze, w których dane przedmioty są umieszczone w planie zajęć – nauczyciele będą prowadzić konsultacje, np. jeśli oddział ma w planie język polski w poniedziałek, to nauczyciel języka polskiego ma tym dniu konsultacje dla rodziców i uczniów w godzinach 9.00 – 12.00. W przypadku nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej konsultacje odbywają się codziennie w godzinach 9.00 – 12.00.
Dopuszcza się konsultacje w innych godzinach po uzgodnieniu nauczyciela z rodzicami lub uczniami.
Zaangażowanie rodzica/ucznia:
1. Uczeń/rodzic zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych przez nauczycieli;
2. Rodzic wspólnie z uczniem ustala dzienny / tygodniowy plan pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz prawa do czasu wolnego. Warto pracować systematycznie, najlepiej realizować zadania z tych przedmiotów, które są w danym dniu w planie zajęć.
3. Uczeń pracuje na udostępnionych materiałach w dowolnym dla siebie czasie.
4. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu terminu i godziny oraz formy kontaktu.
Pomoc:
Jeżeli Państwa dziecko jest przeciążone materiałem z konkretnego przedmiotu, to proszę zwracać się za pomocą narzędzi komunikacji bezpośrednio do właściwego nauczyciela. Państwa komunikat pozwoli wówczas na indywidualizację pracy dostosowanie jej do rodziny, dziecka. Również można korzystać z pomocy pedagoga przez narzędzia komunikacji.
W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń/rodzic pozostaje w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.

Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości.
Z wyrazami szacunku
Agata Skalska
Dyrektor Szkoły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *