WYPRAWKA SZKOLNA 2015!!!!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rykoszynie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”
Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom klas III oraz uczniom słabowidzącym, słabosłyszącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Projekt Rozporządzenia mówi, że o pomoc mogą się ubiegać uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 574 zł netto.
Pomoc przysługuje również uczniom pochodzących z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Termin składania wniosków o refundację: do 28 sierpnia 2015.
Ostateczny termin doręczania niezbędnych dokumentów: do 4 września 2015.

Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie),
oraz dokumenty potwierdzające dochód z ostatniego dnia miesiąca:
zaświadczenie o wysokości dochodów (z zakładu pracy)
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS,
zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej z właściwego urzędu skarbowego,
odcinki rent, emerytur, alimentów,
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
zaświadczenie uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedłożenie Faktury Vat na zakupione podręczniki.
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
225 zł dla uczniów klas III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas III szkoły podstawowej
325 zł dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.

WNIOSEK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *