OBIADY – PAŹDZIERNIK

19 obiadów po 5,50 zł
Do zapłaty 104,50

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 28 września w sekretariacie szkoły. Wpłatę proszę dokonać przelewem na konto szkoły:

85 8499 0008 0400 1977 2000 0005

z opisem w tytule: za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc w terminie do 5 października 2022 r.
Zwroty za obiady w miesiącu wrześniu będą dokonywane gotówką
w sekretariacie szkoły.
Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe.
Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014,  mailowo sp.rykoszyn@piekoszow.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

29 FINAŁ AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA”

Pierwszy raz akcję zainicjowała M. Stanisławska-Meysztowicz w 1994r – założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Akcji ściśle wpisują się w cele naszej placówki dlatego cała społeczność szkoły pod przewodnictwem Pani Dyrektor – Agaty Skalskiej czynnie do niej się włączyła. W tym roku udało nam się zaprosić do współpracy w walce o czystą Ziemię: Ochotniczą Staż Pożarną w Rykoszynie na czele z komendantem straży – Panem Sławomirem Majerczykiem, Koło Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie pod przewodnictwem – Pani Danuty Kotwicy, radnego miejscowości Rykoszyna i Gałęzic – Pana Zdzisława Gronickiego. Nasze działania objął honorowym patronatem Wójt Gminy Piekoszów – Pan Zbigniew Piątek. Dzięki współpracy z Referatem Gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy zostaliśmy wyposażeni w worki i rękawiczki  jednorazowe.

Fotorelacja!!! Czytaj dalej

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca października zmieniają się zasady płatności za obiady, które będą dokonywane wyłącznie przelewem na konto szkoły: 85 8499 0008 0400 1977 2000 0005
z opisem w tytule: za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc. Opłata za żywienie ucznia w danym miesiącu powinna  być przekazana najpóźniej do 5 każdego miesiąca. Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe.

Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 5,50 zł

Zgłoszenia dzieci na obiady na miesiąc październik proszę dokonać w sekretariacie szkoły najpóźniej do 28 września 2022. Uczniowie, którzy korzystali z obiadów w miesiącu wrześniu będą automatycznie zapisywani na kolejne miesiące, o ile nie zgłoszona będzie rezygnacja z obiadów.

Zgłoszenia nieobecności dzieci dokonujemy z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 11:00 w sekretariacie szkoły.

Proszę o zapoznanie się z nowym Regulaminem korzystania z jadalni oraz wysokości opłat za posiłki szkolne.

Wszelkie informacje dotyczące wysokości opłaty za dany miesiąc można uzyskać w sekretariacie szkoły